לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות

תקנון

תקנון
.1 האתר הינו חנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי חברת "הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ" מרח` עמל 4 פ"ת ת.ד 3405.

 

2. השימוש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.

 

3. אתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ, אלא בידי גורמים אחרים הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ,אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

 

4. אתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מו/או מפיציה ויבואנים נוספים ברחבי הארץ.

 

5. ידוע לגולש כי אתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד אין" וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ אין כפל מבצעים.

 

6. כל המבצע פעולת רכישה באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ, מצהיר - בעצם ביצועה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר TOTL SPORT,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

 

7. החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה.
לפיכך,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.

 

8. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם.

 

9.רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

 

10. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

 

11. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

 

12.הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

 

13. הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 

14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
14.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
14.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בtotal דפםרא או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ והחברות המציעות.
14.3 אם דברת בצורה בוטה לעובדיה ומנהליה.
14.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ או מי מטעמה
14.5 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

15. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.
15.1 הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
15.2 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ בעניין זה.
15.3 כל מוצר המוצע לרכישה באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ ילווה בנתונים הבאים לפחות :
15.4 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
15.5 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד וזה לא יחשב להפרת הסכם.
15.6 להבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

 

16. דרך ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה

16.1 חובת הלקוח לספק כתובת מדויקת למשלוח דואר הכוללים שם מדויק, מיקוד ת.ד ועיר מספר טלפון ופלאפון.
במידה והלקוח לא מילא את פרטי משלוח הדואר כראוי או לא אסף את דבר הדואר מכל סיבה שהיא, הלקוח ישא בעלויות הכספיות של משלוח נוסף במידה ויהיה ויכוח על אי הגעת המוצר בדואר האחריות והבירור יעשו מול דואר ישראל אלא אם הוכח שחברת הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ התרשלה ולא שלחה בתוך 48 שעות את המוצר.

16.2 עלויות המשלוח יהיו בהתאם לגודל ומשקל המוצר.

 

משלוח צ'יטה שופס (נק' חלוקה של חברת צ'יטה פריסה רחבה).
במידה והמוצר לא הגיע לאחר 7 ימי עסקים חברת הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תספק לו מוצר חלופי.

משלוח אקספרס עם שליח
במידה והלקוח הזמין משלוח עד הבית זמן האספקה עד 4 ימי עסקים
מחובתו של הלקוח לתת פרטים מדויקים ולהיות נוכח במקום האספקה שנקבע על ידו לקבלת המוצר במידה והפרטים שהשאיר שגויים או לא היה נוכח במקום ובשעה שנקבעה ישא בעלויות משלוח נוספות.

איסוף עצמי
במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.


16.3 ברכישת מוצרים בהם ניתן להוסיף הרכבה (בתשלום) רשאי הלקוח לבקש הובלה בלבד ללא הרכבה.
במקרה כזה אחריות המוצר לא תחול על נזקים שמקורם בהתקנה לא נכונה. (האמור כולל מוצרים שונים בהן ניתנת אפשרות התקנה, לרבות שולחנות משחק, סולמות שוודיים, מולטי טריינר ועוד). 

 

17. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תיהיה הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ זכאית לבטל את ההזמנה.
17.1. בהזמנת מוצר דרך האתר תישלח חשבונית דיגיטאלית במייל בעת ביצוע החיוב בפועל.
בביצוע ההזמנה מאשר הלקוח כי החשבונית היא חשבונית דיגיטאלית הנשלחת אליו במייל.
החשבונית היא חשבונית מקור דיגיטאלית היוצאת באופן אוטומטי ע"ש המזמין.
למען הסר ספק, חשבונית המקור נשלחת באופן אוטומטי באמצעות המייל אותו רשם הלקוח בהזמנה.
17.2 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.
17.3. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.


18. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :
18.1 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן : "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.
18.2 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
18.3 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
18.4 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ לגבות פחת זה מהלקוח.
18.5 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה .
18.6 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ /או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן במידה וביצעת את העסקה בכרטיס אשראי עליך לשלם 7.60 ש"ח (כולל מע"מ) שנגבים מבית העסק ע"י חברת האשראי בגין סליקת ביטול.

18.7 לקוח שרכש מוצר דרך אתר האינטרנט או בהזמנה טלפונית ומעוניין לבטל ישא בנוסף גם בעלויות המשלוח.

 

19. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
19.1 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

 

20. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.
20.1 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

 

21. הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ.

 

22. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ משום מצג מצד הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ. בשום מקרה לא תחול על הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ.

 

23. ידוע לגולש כי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר TOTA SPORT כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ.

 

24. ידוע לגולש כי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ.

 

25. תמונות המוצרים המוצגות באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

 

26. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר TOTALSPORT, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

 

27. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל
מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

 

28. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

 

29. ידוע לגולש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

 

30. ידוע לגולש כי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

 

31. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

32. . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

 

33 הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ- לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ.
33.1 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ.
33.2 העברת פרטי הקונה אם התקבל בידי הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
33.3 אם הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך
ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

 

34. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ מראש ובכתב).